На световното първенство по гребане за юноши и девойки те са почти 100 – доброволците, без които състезанието няма да е същото. Повечето са връстници на състезателите. И затова много бързо намират общ език. И... задължително снимки за спомен: българският национален отбор и български доброволци. Защо тези момичета и момчета са тук, защо дават доброволно труда си?

Марина Узунова: Тук съм, за да се докосна до нови емоции и да поупражня езиците, които изучавам в гимназията. Моят баща е бил гребец и ми е интересно да гледам гребане на живо. Затова се развълнува, заедно с мен, защото е тренирал на Гребната база. 

Даниела Куртакова: За мен е важно да бъда със съмишленици и да подобря работата си в екип, както и уменията си да разговарям на английски. Моят баща също е бил гребец, състезател  и по някакъв начин се чувствам свързана с този спорт. 

Мариан Маринчешки: Очаквах, че ще прекарвам времето си тук интересно и полезно. Точно така е – упражнявам езиците, които уча в гимназията и се срещам с много мотивирани връстници

Борислава Тодорова тренира гребане на скиф: Доброволец съм, защото искам да видя елитните състезатели отблизо и да подобря своята техника на гребане. Чувствам се полезна, а и за мен е полезно. 

Красимира Вълева също е състезател на скиф: Работата ми като доброволец е на старта – там подреждаме лодките, подравняваме ги, за да имат равен старт. Много е интересно. Мисля, че научих доста как да подобря старта си. И след Световното първенство ще тренирам по-упорито. 

Симеон Добрев също е ученик и е само на 15 години. : Тук съм, за да помагам на хората, които идват да гледат състезанието. Насочвам ги къде да седнат, практикувам езиковите си познания и с удоволствие и аз гледам гребците.

На Световното първенство по гребане идват доброволци и от чужбина. Те вземат отпуск в своята страна, за да помагат тук. Защо идват доброволци от чужбина?

Ивана Влахович е от Сърбия. Тя работи в Сръбската федерация по гребане, но тук в Пловдив е доброволец на Световното първенство по гребане за юноши и девойки. Тя е част от съдийския екип и измерва теглото на рулевите, които трябва да имат тегло минимум 55 килограма. „Ако е по-малко, аз предписвам да се сложат тежести в лодката до разликата от 55 килограма. Това изисква честната игра. Имам опит в организацията на големи състезания в Сърбия, но искам да видя как мога да подобря работата си и затова съм тук на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. За мен този опит на доброволец е много ценен. А и много харесвам Пловдив, така че за мен сега не е работа, а почивка.“ - казва Ивана Влахович.  

Бастиян Бите е от Нидерландия, работи в логистична компания, но тренира гребане. Има организационен опит в подготовката на национална регата на Нидерландия. „На Световното първенство по гребане в Пловдив аз съм маршал на 1000 метра. Следя гребците да спазват правилата, ориентирам ти къде да се насочват. Чувствам се щастлив от доброволчеството си тук, защото съм нужен на хората и мога да помогна с опита си. За мен времето, което прекарвам  в Пловдив е „хоби-работа“ - каза Бастян Бите

 

To honor the volunteers

To honor the volunteers at the world's rowing championship for teenagers and girls, they're almost 100 volunteers, without which the race won't be the same. Most of them are the competitors of the racers. And so they quickly find common ground. And... mandatory memory photos: Bulgarian national team and Bulgarian volunteers. Why are these girls and boys here, why do they volunteer their work?
Marina  Uzunova: I'm here to touch new emotions and practice the languages I study in high school. My father was a rake, and I'm interested to watch a live paddle. That's why he got excited, along with me because he was training on the back base.
Daniela Kurtakova: It is important for me to be with collaborators and to improve my teamwork as well as my skills to speak in English. My father was also a paddle, a racer, and somehow I feel connected to this sport.
Marian Marincheshki: I expected to spend my time here interesting and useful. That's right, I'm practicing the languages I'm learning in high school and dating a lot of motivated peers.
Borislava Todorova trains rowing to a skiff: I volunteer because I want to see the elite runners up close and improve my rowing technique. I feel useful, and it's useful to me.
Krasimira Vuleva is also a skiff of a skiff: My work as a volunteer is at the start -- where we organize the boats, we align them so they have an equal start. It's very interesting. I think I've learned a lot about how to improve my start. And after the World Cup, I'll be working harder. 

Simeon Dobrev is also a student and is only 15 years old: I'm here to help people who come to watch the race. I direct them where to sit, practice my language skills, and I'd love to watch the rowers. 

Volunteers from abroad also come to the World Rowing Championships. They leave their country to help here. Why do volunteers from abroad come?

Ivana Vlahovich is from Serbia. She is the Serbian rowing federation, but here in Plovdiv, volunteers at the World rowing Championship for adolescents and girls. She is part of the judging team and measures the weight of the cox which must weigh at least 55 kilograms."If it's less, I prescribe putting weights on the boat to the difference of 55 kilos. This requires an honest game. I have experience in the organization of major competitions in Serbia, but I want to see how I can improve my work, and that is why I am here at the World rowing Championship for adolescents and girls in Plovdiv. For me, this experience as a volunteer is very valuable.  And I like Plovdiv very much, so for me now it isn't a job, It's a vacation. ”- said Ivana Vlahovich.

Bastyan Bite is from the Netherlands, he works in a logistics company and trains rowing. He has organizational experience in the preparation of the national regatta of the Netherlands. "At the World rowing Championship in Plovdiv, I am a Marshal at 1,000 meters. I've been tracking the oars to follow the rules, I'm telling them where to go. I feel happy about volunteering here because I need people and I can help with my experience. To me, the time I spend in Plovdiv is a “hobby of work, "Bastyan said.

Ивана Влахович / Ivana Vlahovich

Бастиян Бите / Bastyan Bite

 

Rate this item
(0 votes)