Гребането е иновативен спорт. В това са единодушни фирмите, произвеждащи лодки, гребла и части за лодки. На Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив младият гребен елит можеше да види, да усети и да оцени новостите, които производителите са вложили в следващото поколение лодки. Давид Филиппи, собственик на компанията  Filippi, разказа, че пътят на иновациите в тяхната фирма обикновено идва от нуждите на състезателите. Но също така и от инженерите, които разработват новите модели лодки. Целта ни е да направим лодките по-бързи, заключи Давид Филиппи. На гребния канал в Пловдив всички лодки  Filippi имаха иновативен ключ, в който се поставят греблата. Той е създаден така, че по време на състезание и на тренировки гребците да могат по-бързо да изваждат греблото от водата, за да увеличат ритъма на гребане. 

Мартинас Бичковас работи за „Брача спорт“ - компания за производство на гребла от Литва. Той каза, че иновациите в производството на гребла не са „революционно“ различни, но на всеки една-две години внасят подобрения най-често във формата на лопатките на греблото. Но също така и в конструкцията на дръжките на греблото. Промените не са толкова забележими дори за гребците, но когато свикнат с новите гребла усещат, че с тях се гребе по-леко и по-прецизно. Ние сме отворени за нови идеи, казва Мартинас Бичковас, внимателно чуваме какво споделят с нас състезатели и треньори, следим и какво се търси на пазара. „Брача спорт“ изработва гребла по поръчка за елитните гребци. На Световното първенство по гребане в Пловдив те предлагаха най-новите си свръхлеки гребла скул на цена 568 евро. 

Иновациите на „Брача спорт“ имат и национални особености. Греблата за распашни лодки в Западна Европа например са с дължина 3,68-3,74 метра, докато източноевропейците предпочитат по-дългите гребла от 3,75 метра. Мартас Бичковас уточнява, че и иновациите си имат предел. Например греблата могат да бъдат с дължина без ограничение, но има минимална дебелина на лопатките, под която не може да се произведе ново гребло. Целта е да се избягнат наранявания при евентуален сблъсък на две лодки.

Френският шампион от Олимпиадата в Австралия Мишел Анрию лично се грижи за иновациите в своята компания за производство на лодки  Falcon racing. Като елитен състезател той най-добре усеща потребностите на гребците и се стреми да направи труда им по-лек и по-ефективен. Неговата иновация е специално закопчаване на обувките към крачното устройство. Всеки гребец е със собствени обувки, които по специален начин се закачват към лодката. Нещо повече, Мишел Андрию влага иновацията си не само в състезателните лодки, но и в специалните лодки за обучение на новаци, които  Falcon racing произвежда в Бордо, Франция.


Rowing is an innovative sport. The companies producing boats, oars and boat parts are unanimous in this. At the World Rowing junior Championship in Plovdiv, the young elite rowing team could see, feel and appreciate the innovations that the manufacturers have invested in the next generation of boats. David Filippi, the owner of Filippi, said that the path of innovation in their company usually comes from the needs of competitors. But also from the engineers who are developing the new boat models. Our goal is to make the boats faster, concluded David Filippi. On the rowing canal in Plovdiv, all Filippi boats had an innovative key in which the oars were placed. It is designed so that during competition and training, rowers can quickly take out the oar from the water to increase the rhythm of rowing. 

Martinas Bickovas works for “Braca sport”- a company from Lithuania which produces oars.He says that the innovations in the fabrication of oars are not “revolutionary” different,but every one or two years they make improvements ,most often in the shape of the puddles of the rake.Also in the design of the ogs of the oar.The changes are not noticeable  even for the rowers but when they get used to the new oars ,they feel that they row lighter and more precisely. We are open for new ideas, says Martinas Bickovas, we are listening carefully what the competitors and the coaches share with us, we are also tracking what is searched on the market. “Braca sport” makes custom oars for the élite rowers. At the World Rowing Championship in Plovdiv they offered the newest ultralight sculls at a price of 568  euros.

The innovations of “Braca sport” have also national features.The oars

for boats in Western Europe have a length of 3,68-3,74 metres,while the Eastern europeans prefer the longer oars of 3,75 metres. Martas Bickovas states ,that the innovations have their own limits.

For example the paddles don’t have any restriction how long they canbe, but there is a minimal thickness for the blades, under which there can’t be made a new paddle. The point is to prevent injuries in case of a collision.

The French, Olympian champion in Australia Michel Andrieux is personally taking care for the innovations with his boat manufacturing company Falcon racing . Being an elite athlete, he knows best the needs of the rowers and he is trying to make their hard work more effective. His innovation is a special fastening of the shoes to the driving device. Every rower has his own pair of shoes, that are attached to the boat in a special way. Something more, Michel Andrieux invests its innovation not only in the racing boat, but also in special boat for beginers, which Falcon racing fabricates in Bordo, France.

  

 

Rate this item
(0 votes)