Главният съдия: Световното първенство по гребане ще бъде честно

Кристофър Грют ръководи екипа от 18 международни технически съдии, пристигнали на Гребния канал в Пловдив от 14 страни на 2 континента. Къде са те по време на състезание? Ще ги видите съдите  на старта на гребното трасе, няколко от тях са в лодки и следват гребците по цялата дистанция, има жури на финала. Съдийският екип има свои представители и на пристаните, където лодките влизат и излизат от вода.  Специални съдии имат задачата да теглят състезателните лодки.

„Основната цел на съдиите е да следят спазването на правилата в гребането. Така всеки един участник в Световното първенство по гребане за юноши и девойки ще има равен шанс в състезанието. И още нещо много важно – те контролират и безопасността на гребния канал по време на състезание.“ - обяснява Кристофър Грют. 

Младите гребци допускат по-често грешки. Най-често не спазват правилата за придвижване преди състезание и след него.  В Пловдив трасето  е трудно за състезателите от гледна точка на това, че коридорите за състезание са в непосредствена близост за коридорите за придвижване към старта и след финала. Задача на съдията е най-напред да предупреждава състезателите за допуснати грешки и да обясни къде са сгрешили. При повторна грешка ги наказва, понякога дисквалифицира лодката, показвайки червен флаг. Тази крайна мярка се дава например при два фалстарта или когато съзнателно пречат на конкурентна лодка от съседен коридор. „Това е голяма рядкост в гребането, спортът е джентълменски.  За мен като съдия едно състезание е успешно, когато е честно.“ - заключи Кристофър Грют. 

Кой е той

Кристофър Грют – главен съдия на Световното първенство по гребане за юноши и девойки

Той е мениджър на компания, която управлява гребен център в САЩ. Тренирал е гребане в университетския отбор на Органстейт юнивърсити. Магистър по икономика в университета в Портланд и доктор по право в Рекърдс юнивърсити. 

 

The main judge: World rowing championship will be fair.

Christopher Grewt rules the team of 18 international technical judges, who came at the Rowing canal in Plovdiv from 14 countries and 2 continents. Where are they during a competition? You are going to see the judges at the start of the rowing route, a couple of them are in boats and they follow the rowers on the whole distance, there is jury at the end. The judges team has its own representatives at the piers, where the boats get in and out of the water. Special judges have the task to pull the racing boats.

,,The main point of the judges is to watch about following the rowing rules, so every single participant  in the World rowing junior championship and women will have  equal chance in the competition. And something very important – they also control the safety  at the rowing canal during a competition.’’ – explains Christopher Grewt.

Young rowers make mistakes more frequently. Most commonly,they do not follow the rules of the warm-up and cool-down movement before and after the race. The rowing channel in Plovdiv is difficult for the participants due to that it is not accustomed in terms of spacing and movement. The racing corridors are in close proximity to the one used for other activities like warm ups, cool downs, est. The task of the judge is first to notify the competitors for the mistakes they make and to explain the seriousness of the mistake and how it can be fixed. In case of repetitive violation of the rules, the judge sometimes can disqualifies a boat with a red flag. As an example the disqualifying mark is giving for two consecutive fall starts or intentional disruption of another boat’s race.. This is a rarity in rowing, due to that this sport is considered as a highly honourable sport. For me as a judge the competition is successful when is faire play.”-conclude Christopher Grewt.

Christopher Grewt - main judge for the junior world rowing championship. He is the manager to a non-profit organisation, which leads  a rowing center in the USA. He has practiced rowing in the university team of Organstate. Master of economics at the university of Portland and a PhD of law in Records university.

 

Rate this item
(0 votes)