Двойката ни без кърмчия излиза в 11.20 часа утре в гонката за разпределение на медалите

България има лодка, която ще участва във финала на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. Двойката без кърмчия Иван Янкулов и Цветомир Малинов се пребори в здрава битка за третото място в своя полуфинал и утре ще гребе в старта, който ще разпредели медалите и местата до 6-о. Българите бяха изпреварени само от лодките на Германия и Канада. 

„Чувстваме се много добре. Добре минахме през гонката и се запазихме за финала!“, каза Цветомир. 

Както във вчерашния репешаж, така и днес нашите момчета изковаха успеха във втората част от състезанието. 

„Когато 5 лодки финишират в 1 секунда, последните метри са решаващи и трябва да са на макс“, допълни го Иван.

Българите имаха закачка с италианската лодка и преди полуфинала се шегуваха, че ако не са преди тях в класирането, ще се откажат от спорта. 

„В първите серии ни водиха много убедително като времена. Но накрая видяхме, че не са толкова страшни и дори не успяха да се класират за финала. Нашите очаквания за финала са по-скоро реалистични. Влизаме в него с много силни емоции и само напред и нагоре. Даваме всичко от себе си“, обясни Малинов.

Двамата се надяват да гребат отново на Гребния канал в Пловдив и през 2023 г., когато там ще се проведе Световното първенство за мъже и жени до 23 години. 

Помощник-треньорът в националния отбор, отговарящ на юношите Веселина Алексиева беше разтреперена от емоции след успеха. 

„Изключително щастлива съм, защото за мен като треньор това е първи финал на Световно първенство. Благодаря на момчетата, че успяха да се мобилизират и да реализират това, за което се готвихме 7 месеца. Благодаря на президента на федерацията Свилен Нейков и на Румяна Нейкова, които бяха неотлъчно до нас през цялото време. Благодаря на цялата федерация и на всички, които повярваха в нас. Надявам се момчетата както от двойката без, така и от четворката скул да се съхранят емоционално и да продължат да тренират този толкова красив, но труден спорт“, каза Алексиева.  

Четворката ни скул Христо Нешев, Иван Табаков, Васил Шунтов и Стефан Мутич не успяха да стигнат до финала, след като завършиха 6-ти в полуфинала. 

Скифьорът Иван Йорданов остана на втора позиция във финал С и е 14-ти в общото класиране. 

„Участието ми на Световното първенство не може да се сравни с нито едно друго състезание. Страхотно и незабравимо преживяване. Научих се да очаквам неочакваното, да не подценявам конкурентите си, но и същевременно да не спирам да си вярвам. Бъдещите ми цели са да участвам във възможно най-много състезания, като с всяко свое участие да се изграждам като все по-добър гребец и да подобрявам представянето си. Искам да се състезавам и да представлявам България в гребането“, каза Йорданов, за когото състезанието вече приключи. 

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков беше много емоционален по време на българските гонки, след което коментира представянето ни. 

„Всеки взе това, за което е тренирал и работил. Радваме се че двойката без успя да влезе на финал на Световно първенство, което не се беше случвало от доста време в тази дисциплина. Имаме още работа в четворката, но е хубаво, че за разлика от Европейското през миналата година, в което не участваха 12 отбора, включително водещи като Германия и Италия, тази година с малки изключения, всички са тук. За този шампионат направихме добра подготовка, но за съжаление изпускаме детските години – първа, втора младша, първа старша и в последната старша съживяваме нещата, но това не е достатъчно. Трябва този процес да се започне по-отрано. Труден спорт сме, зависими сме от водоеми, на „Панчарево“ например дистанцията е 800 м, но ние трябва да се организираме и да подобрим работата в клубовете“, коментира президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков. 

Финалът с участието на двойката ни без кърмчия е в 11.20 часа утре. В 10 часа е финал Б на четворката ни скул. 

На световното първенство по гребане за юноши и девойки те са почти 100 – доброволците, без които състезанието няма да е същото. Повечето са връстници на състезателите. И затова много бързо намират общ език. И... задължително снимки за спомен: българският национален отбор и български доброволци. Защо тези момичета и момчета са тук, защо дават доброволно труда си?

Марина Узунова: Тук съм, за да се докосна до нови емоции и да поупражня езиците, които изучавам в гимназията. Моят баща е бил гребец и ми е интересно да гледам гребане на живо. Затова се развълнува, заедно с мен, защото е тренирал на Гребната база. 

Даниела Куртакова: За мен е важно да бъда със съмишленици и да подобря работата си в екип, както и уменията си да разговарям на английски. Моят баща също е бил гребец, състезател  и по някакъв начин се чувствам свързана с този спорт. 

Мариан Маринчешки: Очаквах, че ще прекарвам времето си тук интересно и полезно. Точно така е – упражнявам езиците, които уча в гимназията и се срещам с много мотивирани връстници

Борислава Тодорова тренира гребане на скиф: Доброволец съм, защото искам да видя елитните състезатели отблизо и да подобря своята техника на гребане. Чувствам се полезна, а и за мен е полезно. 

Красимира Вълева също е състезател на скиф: Работата ми като доброволец е на старта – там подреждаме лодките, подравняваме ги, за да имат равен старт. Много е интересно. Мисля, че научих доста как да подобря старта си. И след Световното първенство ще тренирам по-упорито. 

Симеон Добрев също е ученик и е само на 15 години. : Тук съм, за да помагам на хората, които идват да гледат състезанието. Насочвам ги къде да седнат, практикувам езиковите си познания и с удоволствие и аз гледам гребците.

На Световното първенство по гребане идват доброволци и от чужбина. Те вземат отпуск в своята страна, за да помагат тук. Защо идват доброволци от чужбина?

Ивана Влахович е от Сърбия. Тя работи в Сръбската федерация по гребане, но тук в Пловдив е доброволец на Световното първенство по гребане за юноши и девойки. Тя е част от съдийския екип и измерва теглото на рулевите, които трябва да имат тегло минимум 55 килограма. „Ако е по-малко, аз предписвам да се сложат тежести в лодката до разликата от 55 килограма. Това изисква честната игра. Имам опит в организацията на големи състезания в Сърбия, но искам да видя как мога да подобря работата си и затова съм тук на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. За мен този опит на доброволец е много ценен. А и много харесвам Пловдив, така че за мен сега не е работа, а почивка.“ - казва Ивана Влахович.  

Бастиян Бите е от Нидерландия, работи в логистична компания, но тренира гребане. Има организационен опит в подготовката на национална регата на Нидерландия. „На Световното първенство по гребане в Пловдив аз съм маршал на 1000 метра. Следя гребците да спазват правилата, ориентирам ти къде да се насочват. Чувствам се щастлив от доброволчеството си тук, защото съм нужен на хората и мога да помогна с опита си. За мен времето, което прекарвам  в Пловдив е „хоби-работа“ - каза Бастян Бите

 

To honor the volunteers

To honor the volunteers at the world's rowing championship for teenagers and girls, they're almost 100 volunteers, without which the race won't be the same. Most of them are the competitors of the racers. And so they quickly find common ground. And... mandatory memory photos: Bulgarian national team and Bulgarian volunteers. Why are these girls and boys here, why do they volunteer their work?
Marina  Uzunova: I'm here to touch new emotions and practice the languages I study in high school. My father was a rake, and I'm interested to watch a live paddle. That's why he got excited, along with me because he was training on the back base.
Daniela Kurtakova: It is important for me to be with collaborators and to improve my teamwork as well as my skills to speak in English. My father was also a paddle, a racer, and somehow I feel connected to this sport.
Marian Marincheshki: I expected to spend my time here interesting and useful. That's right, I'm practicing the languages I'm learning in high school and dating a lot of motivated peers.
Borislava Todorova trains rowing to a skiff: I volunteer because I want to see the elite runners up close and improve my rowing technique. I feel useful, and it's useful to me.
Krasimira Vuleva is also a skiff of a skiff: My work as a volunteer is at the start -- where we organize the boats, we align them so they have an equal start. It's very interesting. I think I've learned a lot about how to improve my start. And after the World Cup, I'll be working harder. 

Simeon Dobrev is also a student and is only 15 years old: I'm here to help people who come to watch the race. I direct them where to sit, practice my language skills, and I'd love to watch the rowers. 

Volunteers from abroad also come to the World Rowing Championships. They leave their country to help here. Why do volunteers from abroad come?

Ivana Vlahovich is from Serbia. She is the Serbian rowing federation, but here in Plovdiv, volunteers at the World rowing Championship for adolescents and girls. She is part of the judging team and measures the weight of the cox which must weigh at least 55 kilograms."If it's less, I prescribe putting weights on the boat to the difference of 55 kilos. This requires an honest game. I have experience in the organization of major competitions in Serbia, but I want to see how I can improve my work, and that is why I am here at the World rowing Championship for adolescents and girls in Plovdiv. For me, this experience as a volunteer is very valuable.  And I like Plovdiv very much, so for me now it isn't a job, It's a vacation. ”- said Ivana Vlahovich.

Bastyan Bite is from the Netherlands, he works in a logistics company and trains rowing. He has organizational experience in the preparation of the national regatta of the Netherlands. "At the World rowing Championship in Plovdiv, I am a Marshal at 1,000 meters. I've been tracking the oars to follow the rules, I'm telling them where to go. I feel happy about volunteering here because I need people and I can help with my experience. To me, the time I spend in Plovdiv is a “hobby of work, "Bastyan said.

Ивана Влахович / Ivana Vlahovich

Бастиян Бите / Bastyan Bite

 

Българските финалисти на двойка без кърмчия на Световното първенство по гребане в Пловдив Иван Янкулов и Цветомир Малинов бяха изключително щастливи след полуфинала в дисциплината. „Чувстваме се много добре. Добре минахме през гонката и се запазихме за финала! обясни Цветомир. 

„Когато 5 лодки финишират в 1 секунда, последните метри са решаващи“, допълни го Иван.
Българите имаха закачка с италианската лодка и преди полуфинала се шегуваха, че ако не са преди тях в класирането, ще се откажат от спорта.
„В първите серии ни водиха  убедително като времена. Но накрая видяхме, че не са толкова страшни и дори не успяха да се класират за финала. Нашите очаквания за финала са по-скоро реалистични. Влизаме в него с много силни емоции и само напред и нагоре. Даваме всичко от себе си“, обясни Малинов.
Двамата се надяват да гребат отново на гребния канал в Пловдив и през 2023 г., когато там ще се проведе Световното първенство за мъже и жени до 23 години.

Интервюто може да видите тук ➡️ https://fb.watch/7nk3nkOk1e/

 

 

Гребането е иновативен спорт. В това са единодушни фирмите, произвеждащи лодки, гребла и части за лодки. На Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив младият гребен елит можеше да види, да усети и да оцени новостите, които производителите са вложили в следващото поколение лодки. Давид Филиппи, собственик на компанията  Filippi, разказа, че пътят на иновациите в тяхната фирма обикновено идва от нуждите на състезателите. Но също така и от инженерите, които разработват новите модели лодки. Целта ни е да направим лодките по-бързи, заключи Давид Филиппи. На гребния канал в Пловдив всички лодки  Filippi имаха иновативен ключ, в който се поставят греблата. Той е създаден така, че по време на състезание и на тренировки гребците да могат по-бързо да изваждат греблото от водата, за да увеличат ритъма на гребане. 

Мартинас Бичковас работи за „Брача спорт“ - компания за производство на гребла от Литва. Той каза, че иновациите в производството на гребла не са „революционно“ различни, но на всеки една-две години внасят подобрения най-често във формата на лопатките на греблото. Но също така и в конструкцията на дръжките на греблото. Промените не са толкова забележими дори за гребците, но когато свикнат с новите гребла усещат, че с тях се гребе по-леко и по-прецизно. Ние сме отворени за нови идеи, казва Мартинас Бичковас, внимателно чуваме какво споделят с нас състезатели и треньори, следим и какво се търси на пазара. „Брача спорт“ изработва гребла по поръчка за елитните гребци. На Световното първенство по гребане в Пловдив те предлагаха най-новите си свръхлеки гребла скул на цена 568 евро. 

Иновациите на „Брача спорт“ имат и национални особености. Греблата за распашни лодки в Западна Европа например са с дължина 3,68-3,74 метра, докато източноевропейците предпочитат по-дългите гребла от 3,75 метра. Мартас Бичковас уточнява, че и иновациите си имат предел. Например греблата могат да бъдат с дължина без ограничение, но има минимална дебелина на лопатките, под която не може да се произведе ново гребло. Целта е да се избягнат наранявания при евентуален сблъсък на две лодки.

Френският шампион от Олимпиадата в Австралия Мишел Анрию лично се грижи за иновациите в своята компания за производство на лодки  Falcon racing. Като елитен състезател той най-добре усеща потребностите на гребците и се стреми да направи труда им по-лек и по-ефективен. Неговата иновация е специално закопчаване на обувките към крачното устройство. Всеки гребец е със собствени обувки, които по специален начин се закачват към лодката. Нещо повече, Мишел Андрию влага иновацията си не само в състезателните лодки, но и в специалните лодки за обучение на новаци, които  Falcon racing произвежда в Бордо, Франция.


Rowing is an innovative sport. The companies producing boats, oars and boat parts are unanimous in this. At the World Rowing junior Championship in Plovdiv, the young elite rowing team could see, feel and appreciate the innovations that the manufacturers have invested in the next generation of boats. David Filippi, the owner of Filippi, said that the path of innovation in their company usually comes from the needs of competitors. But also from the engineers who are developing the new boat models. Our goal is to make the boats faster, concluded David Filippi. On the rowing canal in Plovdiv, all Filippi boats had an innovative key in which the oars were placed. It is designed so that during competition and training, rowers can quickly take out the oar from the water to increase the rhythm of rowing. 

Martinas Bickovas works for “Braca sport”- a company from Lithuania which produces oars.He says that the innovations in the fabrication of oars are not “revolutionary” different,but every one or two years they make improvements ,most often in the shape of the puddles of the rake.Also in the design of the ogs of the oar.The changes are not noticeable  even for the rowers but when they get used to the new oars ,they feel that they row lighter and more precisely. We are open for new ideas, says Martinas Bickovas, we are listening carefully what the competitors and the coaches share with us, we are also tracking what is searched on the market. “Braca sport” makes custom oars for the élite rowers. At the World Rowing Championship in Plovdiv they offered the newest ultralight sculls at a price of 568  euros.

The innovations of “Braca sport” have also national features.The oars

for boats in Western Europe have a length of 3,68-3,74 metres,while the Eastern europeans prefer the longer oars of 3,75 metres. Martas Bickovas states ,that the innovations have their own limits.

For example the paddles don’t have any restriction how long they canbe, but there is a minimal thickness for the blades, under which there can’t be made a new paddle. The point is to prevent injuries in case of a collision.

The French, Olympian champion in Australia Michel Andrieux is personally taking care for the innovations with his boat manufacturing company Falcon racing . Being an elite athlete, he knows best the needs of the rowers and he is trying to make their hard work more effective. His innovation is a special fastening of the shoes to the driving device. Every rower has his own pair of shoes, that are attached to the boat in a special way. Something more, Michel Andrieux invests its innovation not only in the racing boat, but also in special boat for beginers, which Falcon racing fabricates in Bordo, France.

  

 

Иван Йорданов се класира за финал С на Световното първенство по гребане в Пловдив, след като завърши на трето място в своята серия. Българинът проведе спокойна гонка, която му осигури третото място, като беше изпреварен от лодките на Турция и Русия. 

Йорданов ще гребе във финал С в 10.18 часа утре. В 10.49 ч е полуфиналът на двойката ни без кърмчия Иван Янкулов и Цветомир Малинов. В 10.56 за място във финала пък ще се бори четворката ни скул Христо Нешев, Иван Табаков, Васил Шунтов и Стефан Мутич. 

Гонките за разпределение на медалите от Световното първенство по гребане за юноши и девойки са в неделя. 

През 1978 г. наша осморка пие шампанско от един от най-желаните трофей в гребния свят – голямата купа от кралската регата „Хенли“

Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив (11-15 август) съвпада напълно по време с най-старото гребно състезания в Англия – легендарната кралска регата „Хенли“. 

По време на това уникално състезание изключително рядко има друго, като обикновено годишният международен календар на гребането се съобразява с датите на провеждане му.  

Първият старт на регата Хенли е даден през 1839 година и до днес тя е прекъсвана само по времето на двете световни войни и от пандемията с COVID-19 през 2020 г. 

През 1851 г. принц  Албер става първият патрон на регатата от кралското семейство. Оттогава тя е Кралската регата „Хенли“ и в момента е под патронажа на английската кралица. 

По официални данни събитието привлича над 300 000 зрители всяка година. То се провежда на река Темза в град Хенли, в който има и музей на гребането. Финалът е пред Меката на английското гребане „Леандър Клъб“. 

В уникалната регата се участва само със специална покана, а правилата са различни от традиционното гребане. Стартовете са на директни елиминации между две лодки и трасето не е променяно от десетилетия. 

В момента директор на регатата е великанът на гребането – петкратният олимпийски шампион сър Стив Редгрейв. Той беше в Пловдив през 2018 и 2019 г. за Световното първенство за мъже и жени и Световната купа като директор на националния отбор на Китай. 

"Пловдивският канал е много добър. Харесвам този град, харесвам хората, отношението. А условията за гребане са прекрасни. Получихме прекрасно отношение и отлични условия за подготовка. Благодаря, Пловдив. А и организацията на Световната купа беше много добра – нещо, в което не съм се съмнявал, след като видях какво Световно първенство направихте през миналата година", каза легендарният Стив Редгрейв през 2019 г. 

Но най-силната връзка между Пловдив, българското гребане и регатата „Хенли“ е една осморка, която през 1978 г. не само получава покана да участва, но и… печели голямата купа от регатата. В конкуренцията на 95 други лодки! Въпреки че има различни дисциплини, короната е за осморките!

Подвигът постигат Георги Петков, Огнян Вишков, Христо Александров, Иван Стефанов, Петър Пацев, Вилхелм Германов, Божидар Рогелов, Йордан Минков и Венцислав Кънчев – рулеви. 

„22 години след Първото състезание по гребане в България (1956 г.), провело се между две лодки самоуки ентусиасти, ние спечелихме Кралската Регата в Хенли", започва разказът на един участниците в осморката Христо Александров. 

„През 1978 г. след големите международни регати, които бяха в началото на сезона, малко изненадващо се оказа, че България има много прилична осморка, която може да мисли дори за медал от голямо първенство. Тогава ни поканиха на регата в Нотингам, а седмица след нея беше „Хенли“, казва Александров. 

„В Нотингам каналът е отвратителен, затова там спряха да правят състезания. Има силен страничен вятър, който вдига големи вълни. На старта не могат да се строят лодките. Започват някакви страдания, до 500 метра е непоносимо. Националната лодка на англичаните дойде, центрова, влезе, излезе и си замина“, спомня си състезателят от осморката ни.

Нашите печелят в Нотингам, а участието им на „Хенли“ започва в сряда, като преди това са направили 4 тежки гонки, последната от които предната неделя. В Хенли правят още 5.

По това време програмата се реди от домакините и те решават да изправят в първия кръг срещу невъзстановената ни осморка своята лодка, която е видяла през какво са преминали българите, за да ги елиминират от началото. Да, ама не! 

„Във вторник се докопахме до Хенли, а състезанието започва в сряда. Първата ни гонка беше с Англия. От неделя до сряда няма как да си починеш и когато видяхме, че сме срещу англичаните, си казахме „Каквото е, това е“. В тази гонка обаче поставихме рекорд на пистата, който стоя 7-8 години. Сега, след 43 години вече е далеч по-добър, но онова наше първо време стоя като най-добро доста дълго“, казва гребецът.

„В началото бяхме много уморени, но пък в неделя колко бяхме уморени... Отидохме да загряваме за финала. Тръгнахме да излизаме на загряващите 5 км и едвам си носихме лодката. Нямахме сили за нищо“, обяснява Александров. 

Друго затруднение за гребците е, че дистанцията не е традиционните 2000 м, а 1 миля и 550 ярда, което е около 2180 м. Това прави много трудно разпределението на силите. 

„Стигаме вече до публика, някъде на 1800 метра започваха луксозните трибуни. Ние сме полумъртви, но хората ни ръкопляскат и ни посрещат като гладиатори. На 2000 метра сме съвсем мъртви, но ни остават още 180 м, а те продължават да ръкопляскат. Там вече започват цилиндрите, фраковете, дамите със шлейфовете. За тях е чест да се костюмират така и да бъдат на реката. Докоснахме се до гребната култура на англичаните в най-чистия й вид“, спомня си Христо Александров. 

Купите на победителите през 1978 г. връчва лично дъщерята на кралица Елизабет II и принц Филип – принцеса Ан.

„Към нас бяха прикачили рускоговорящ англичани, за да може да се разбираме. И когато дойде времето за награждаване той ни пита къде са ни костюмите. Мислехме, мислехме и някой се сети, че всички сме си купили нови дънки. От горе горнището на националния анцуг и това ни бяха костюмите. Така се костюмирахме, за да сме еднакви“, вкарва ни дълбоко в кухнята на събитията от 1978 г. Александров и продължава: 

„Голямата купа има застраховка за 250 хил. паунда. Като я спечелихме ни я напълниха с шампанско. Носихме я да черпим хората по трибуните, защото никой не ти отказва. Купата събира 6 литра, представете си за какво говорим. Казаха ни да си поемем застраховката от 250 хил. и може да си я занесем да си я изложим една 1 година при нас. Догодина като дойде пак състезанието, тя трябва да е тук. Как за 250 хил. да си я сложим във Федерацията за една година?! И ни дадоха една голяма цветна снимка на купата и това ни е споменът от нея. Въпреки че си я гушкахме много там“, разказва гребецът. 

Тактиката играе важна роля за успеха на българите. 

„Голямото ни предимство, с което смятам, че спечелихме, беше, че бяхме много синхронизирана лодка и имахме много бърз старт. И на 500 метра можехме да ги оставим всичките. Стартът беше между един остров и брега и първите 300 метра между двата коридора има опънати плуващи греди, за да не се сблъскат двете лодки. Излизайки от това място, най-често ние водехме вече с лодка  и нещо. Но за да изпълниш дадена тактика, трябва да имаш уменията и силите да го направиш“, казва Александров. 

На финала българите побеждават осморката на САЩ, в която e изпълнителният директор на Международната федерация и добър приятел на България Мат Смит. 

Съдбата събира отново Христо Александров и американеца по време на подготовката на първото Световно първенство по гребане за юноши и девойки, на което Пловдив е домакин през 1999 г. Александров играе сериозна роля в организацията заедно с председателя на организационните комитети на шампионатите от 2011 г. насам Иван Попов и техническия директор на Международната федерация Светла Оцетова. 

През 1999 г., когато започват бомбардировките над бивша Югославия, Смит пристига в България, за да се провери възможността за провеждане на шампионата. 

„Той дойде на инспекция. Видя всичко, видя ни, че сме много готови, но каза: ,,Сами разбирате, че първенството може и да не се състои“. Аз му отговорих, че ако до 30 юни бомбардировките спрат, а първенството е през август, каква е причината да не се случи? Той каза ,,Ти сигурен ли си, че ще спрат до 30 юни?‘‘ и аз му отвърнах дали той е сигурен, че ще продължат след 30 юни. Те спряха на 20 май“, връща се назад във времето Христо Александров. 

В крайна сметка първенството през 1999 г. се провежда, а традицията е продължена през 2011 г., от когато Пловдив приема 8 големи шампионата. 

Христо Александров вече не живее в Пловдив, развива собствен бизнес и не участва в организацията на първенствата. Неговата съпруга Виолета Нинова, която е световна шампионка по гребане, обаче е сред коментаторите на състезанията. 

За съжаление шампионската осморка от Хенли не успява да опита силите си като отбор на голямо състезание, защото за предстоящото през есента на 1978 г. Световно първенство четирима от участниците в нея са заменени. Новата лодка се класира шеста. 

Но в едно от най-емблематичните места в света на гребането – град Хенли има една легендарна купа, която събира 6 литра шампанско. На нейния постамент са изписани имената на всичко, които са я печелили. И срещу 1978 г. стоят имената на 9 българи. 

А в момента две гребни столици провеждат едновременно своите състезания – Световното първенство за юноши и девойки в Пловдив и кралската регата в Хенли. 

 

 
Петкратният олимпийски шампион и директор на кралската регата „Хаенли“ Стив Редгрейв тегли жребия през тази година от същата купа, спечелена от българската осморка през 1978 г. 

 


Участникът в българската осморка, която печели регатата Христо Александров. 


Сър Стив Редгрейв в Пловдив и в Хенли. 


Кадър от Хенли 2021 г.


Исторически кадър от регатата „Хенли“, която започва съществуването си през 1839 г. 

 
Съдия в Хенли през 2021 г. 

 

 

 

 

 

В Бордо правим не само превъзходно вино, но и прекрасни лодки. Това казва олимпийският шампион на двойка без кърмчия от Сидни 2000 година Мишел Анрию. Неговата фирма Falcon racing всяка година произвежда по 100 лодки – от скифове до осморка. Създават и  специални лодки за начинаещи гребци. Поредният златен медал с двойка скул на Falcon racing е от европейското първенство по гребане в Сърбия през 2020 година. На Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив на френските лодки се състезават гребци от Франция, Литва, Латвия, Дания, Унгария и Полша. 

In Bordeaux we do not only make excellent wine, but amazing boats too. That's what the Olympic champion of a coxless pair from the 2000 Summer Olympics in Sydney Michel Andrieux says. His company Falcon racing produces 100 boats per year - from sculls to eight rowers. They also create special boats for beginners. Another gold medal for Falcon racing is from the double scull discipline at the European rowing championship in Serbia in 2020. At the World Rowing Junior Championships in Plovdiv, in French boats are rowing competitors from France, Lithuania, Latvia, Denmark, Hungary and Poland. 

След страхотни и много мъжки гонки българските четворка скул и двойка без кърмчия продължават на полуфиналите на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. 

Първи от нашите на старт излязоха двойката без кърмчия Иван Янкулов и Цветомир Малинов. Българите съхраниха сили в първата половина на трасето, но във втората видимо вдигнаха оборотите и с мощен финален спринт изпревариха с един „нос“ лодката на Гърция, която също продължава на полуфинал. Според регламента, напред са и третите от Парагвай. 

Изключително драматичен беше репешажът на четворката ни скул Христо Нешев, Иван Табаков, Васил Шунтов и Стефан Мутич. Местата за полуфиналите бяха две и три лодки буквално връхлетяха върху последните метри в борба за тях. Нашите взеха втората позиция само 6 стотни след победителите от Украйна и на 61 стотни пред Сърбите. 

По-малкият с година от останалите Иван Йорданов не успя да продължи на полуфинал в скифа, след като завърши на четвърто място в своя репешаж. 

„Надявам се да продължим по същия начин. В четворката скул лодките се събират в една секунда и е трудно да кажеш, че има лидери между първите 12. Полуфиналът ще бъде много оспорван, но се надявам нашите момчета да се съберат и да покажат възможности. Много добър старт и за двойката без кърмчия и се надявам те също да направят добър полуфинал. Сигурно от 10 години не ни се беше случвало да имаме полуфинали в четворка скул и двойка без, така че това е успех и аз ги поздравявам, но мечтите не свършват до тук. Представянето на Иван Йорданов беше според очакванията, тъй като той е с една година по-малък от останалите и догодина също ще бъде в тази възрастова група“, анализира президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков. 

В 11 часа утре Иван Йорданов ще гребе за влизане във финал C/D, а полуфиналите на другите ни две лодки са в събота. 

Главният съдия: Световното първенство по гребане ще бъде честно

Кристофър Грют ръководи екипа от 18 международни технически съдии, пристигнали на Гребния канал в Пловдив от 14 страни на 2 континента. Къде са те по време на състезание? Ще ги видите съдите  на старта на гребното трасе, няколко от тях са в лодки и следват гребците по цялата дистанция, има жури на финала. Съдийският екип има свои представители и на пристаните, където лодките влизат и излизат от вода.  Специални съдии имат задачата да теглят състезателните лодки.

„Основната цел на съдиите е да следят спазването на правилата в гребането. Така всеки един участник в Световното първенство по гребане за юноши и девойки ще има равен шанс в състезанието. И още нещо много важно – те контролират и безопасността на гребния канал по време на състезание.“ - обяснява Кристофър Грют. 

Младите гребци допускат по-често грешки. Най-често не спазват правилата за придвижване преди състезание и след него.  В Пловдив трасето  е трудно за състезателите от гледна точка на това, че коридорите за състезание са в непосредствена близост за коридорите за придвижване към старта и след финала. Задача на съдията е най-напред да предупреждава състезателите за допуснати грешки и да обясни къде са сгрешили. При повторна грешка ги наказва, понякога дисквалифицира лодката, показвайки червен флаг. Тази крайна мярка се дава например при два фалстарта или когато съзнателно пречат на конкурентна лодка от съседен коридор. „Това е голяма рядкост в гребането, спортът е джентълменски.  За мен като съдия едно състезание е успешно, когато е честно.“ - заключи Кристофър Грют. 

Кой е той

Кристофър Грют – главен съдия на Световното първенство по гребане за юноши и девойки

Той е мениджър на компания, която управлява гребен център в САЩ. Тренирал е гребане в университетския отбор на Органстейт юнивърсити. Магистър по икономика в университета в Портланд и доктор по право в Рекърдс юнивърсити. 

 

The main judge: World rowing championship will be fair.

Christopher Grewt rules the team of 18 international technical judges, who came at the Rowing canal in Plovdiv from 14 countries and 2 continents. Where are they during a competition? You are going to see the judges at the start of the rowing route, a couple of them are in boats and they follow the rowers on the whole distance, there is jury at the end. The judges team has its own representatives at the piers, where the boats get in and out of the water. Special judges have the task to pull the racing boats.

,,The main point of the judges is to watch about following the rowing rules, so every single participant  in the World rowing junior championship and women will have  equal chance in the competition. And something very important – they also control the safety  at the rowing canal during a competition.’’ – explains Christopher Grewt.

Young rowers make mistakes more frequently. Most commonly,they do not follow the rules of the warm-up and cool-down movement before and after the race. The rowing channel in Plovdiv is difficult for the participants due to that it is not accustomed in terms of spacing and movement. The racing corridors are in close proximity to the one used for other activities like warm ups, cool downs, est. The task of the judge is first to notify the competitors for the mistakes they make and to explain the seriousness of the mistake and how it can be fixed. In case of repetitive violation of the rules, the judge sometimes can disqualifies a boat with a red flag. As an example the disqualifying mark is giving for two consecutive fall starts or intentional disruption of another boat’s race.. This is a rarity in rowing, due to that this sport is considered as a highly honourable sport. For me as a judge the competition is successful when is faire play.”-conclude Christopher Grewt.

Christopher Grewt - main judge for the junior world rowing championship. He is the manager to a non-profit organisation, which leads  a rowing center in the USA. He has practiced rowing in the university team of Organstate. Master of economics at the university of Portland and a PhD of law in Records university.

 

Четворката ни скул при юношите остана буквално на сантиметри от директно класиране на полуфинал на Световното първенство по гребане в Пловдив. Нашите в състав Христо Нешев, Иван Табаков, Васил Шунтов и Стефан Мутич направиха страхотна гонка като поведоха още в самото начало, но в последните метри бяха задминати от лодката на Швецария. В тази дисциплина директно на полуфинал се класира единствено победителят в сериите и българите ще гребат на репешажи в 11 часа утре. 

Другите ни две лодки също ще търсят място на полуфинал чрез репешажи. Двойката без кърмчия (Иван Янкулов и Цветомир Малинов) завърши 4-та в серията си и утре стартира в 10.48 часа. Скифьорът Иван Йорданов също финишира четвърти в пресявките и утре ще гребе на репешаж в 12:00 часа.

По време на встъпителната официална вечеря пък членът на Изпълнителния комитет на Международната федерация Патрик Рамбоу отново похвали българския организационен комитет за отличната работа по подготовка на шампионата и поздрави олимпийската шампионка Румяна Нейкова за световната титла за мъже до 23 години на нейния син Емил. Преди това Рамбоу отправи поздравления и към президента на Българската федерация и баща на Емо – Свилен Нейков. 

В Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив участват над 900 състезатели от 43 държави.

Стартовете се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.   

Page 2 of 3