Роб Кълинг е главен коментатор на Световното първенство по гребане за юноши и девойки в Пловдив. Откриваме го на високо. Той е на върха на 20-метровата финална кула на Гребния канал. Роб Кълинг оставя за момент мощния бинокъл с който следи всяка гонка и ни разказва за себе си: “Работех в телевизията и през 2011 година случайно станах коментатор на състезание по гребане. Първото ми очакване беше, че ще бъде скучно. Каква грешна преценка от моя страна! Всяко състезание е много емоционално. Особено когато участва британски отбор трябва дори да сдържам емоцията си, за да запази професионализма. Да работя на височина 20 метра на върха на кулата на Гребния канал е страхотно преживяване. Дизайнът на канала е много добър, погледът от високо е впечатляващ - виждам не само финалната линия, но и цялата дистанция.”

Кат Холуей е коментатор на FISA. Нейната кариера започва като спортен радиокоментатор на знаменитата регата Хенли през 2011 година. След това започва да тренира гребане, но се контузва и сега е “само” коментатор. За организацията на работата на екипа коментатори тя разказва: “Разпределени сме на участъци от канала. Всеки един от нас обхваща различни метри и по този начин успяваме да разгърнем състезанието и гонките пред зрителите. Аз започвам на 800 метра и приключвам на 250 метра преди финала. Рискът е понякога да сгрешим с имената на състезателите или с нещо друго. Но веднага се коригирам и извинявам. Помагаме си помежду си, коментаторите сме екип. За първи път съм в Пловдив и съм много доволна от опита, който натрупвам тук на Световното първенство по гребане за юноши и девойки.”


The World Rowing Championship from a height of 20 meters

Rob Culling is the main commentator of the World rowing Championship for adolescents and girls in Plovdiv. We find him high. He's at the top of the 20-m finish tower of the Rowing Channel. Rob Culling leaves for a moment the powerful binocular that monitors every race and tells us about himself: "I was working on television, and in 2011 I accidentally became a commentator for a rowing competition. My first expectation was that it would be boring. What a misjudgment on my part! Every race is very emotional. Especially when a British team is involved, I must even hold back emotion to maintain professionalism. Working at a height of 20 m at the top of the Tower of the Rowing Channel is a great experience. The design of the channel is very good, the sight of heights is impressive - I see not only the finish line but all the distance. "
Cat Holloway is a commentator in FISA. Her career began as a sports commentator of the famous regatta Henley in 2011. Then she starts training rowing, but she's injured, and now she's just a commentator. To organize the work of the team commentators, she relates: "We are assigned to sections of the canal. Each one of us covers different meters, and that's how we manage to spread the race in front of the viewers. I start at 800 meters, and I'm about 250 meters ahead of the finish line. The risk is sometimes to make mistakes with the names of the contestants or something else. But I'm correcting right now, and I'm sorry. We help each other, we are a commentators team. This is my first time in Plovdiv, and I am very pleased with the experience I accumulate here at the World rowing Championship for adolescents and girls. "

Rate this item
(0 votes)